datum: 22.07.2016  

Prodej keramiky na akci "Rozhodni se sám"

Akc� Rozhodni se s�m chtěj� organiz�toři každ� rok upozornit na někter� z t�mat rizikov�ho chov�n� dět� a ml�deže. Organiz�toři zvou proto děti, ml�dež i rodiče k n�vštěvě st�nků, ve kter�ch budou moci prostřednictv�m interaktivn�ch pomůcek z�skat informace o z�sad�ch bezpečn�ho internetu. Během cel�ho školn�ho roku pracuj� lektoři programů všeobecn� školsk� prim�rn� prevence s dětmi na z�kladn�ch i středn�ch škol�ch a v�, jak je pro ně toto t�ma živ�, aktu�ln� a z�roveň pln� ot�zek

Foto