Základní informace

Terapeutická komunita Sejřek pomáhá lidem s problémem z oblasti závislostí a duševních nemocí najít si svou cestu životem tak, aby tato cesta byla přijatelná pro ně, pro jejich blízké i pro společnost.


Terapeutická komunita Sejřek nabízí komplexní pobytový program problémovým uživatelům návykových látek a lidem, kteří se krom užívání NL potýkají s duševním onemocněním. Program je určen ženám i mužům a je možné ho celý absolvovat za 8 – 13 měsíců. Program znamená, že klient je v objektu TK ubytován s ostatními klienty (pokoje zvlášť pro muže a pro ženy) a celý den se účastní povinných strukturovaných aktivit, které vedou či organizují pracovníci TK.

Aktivity jsou rozvrženy v poměru 1/3 terapie, 1/3 práce, 1/3 aktivní i pasivní odpočinek, a jsou organizovány dle písemného rozvrhu. Terapie jako celek i jako strukturované aktivity slouží k uzdravování a dořešení vývojových potíží. Práce slouží především k možnosti dělat chyby a poučit se z nich, ale i k nácviku sebeobsluhy a pracovních dovedností. Odpočinek slouží krom odpočinku samotného i k tréninku zacházení s volným časem. Základní terapeutickou strukturu ovšem vytváří systém vztahů v TK. Role (klient, terapeut, návštěva, atd.) jsou jasně pospané a přispívají k orientaci v úkolech. Krom rolí ovšem každý člověk v komunitě působí jako jedinec.Nabízené služby jsou skupinová a komunitní psychoterapie, individuální a rodinná terapie, pracovní terapie, různé druhy arte-terapií, sociální práce (dávkové, dluhové, právní poradenství), ubytování, strava, výchovné, zážitkové, volnočasové aktivity, odpovědnostní trénink.

Služby jsou nabízeny pro maximálně 16 ubytovaných klientů, mužů i žen, z nichž 1-3 jsou v programu ve III. fázi. Kapacita 16 lůžek je léty vyzkoušená optimální varianta skupinové práce. Takto malá skupina dokáže vytvořit blízké vztahy mezi duševně nemocnými uživateli NL a zároveň zajistí, že jim možné tým pracovníků dokáže poskytnout adekvátní individuální i skupinovou podporu.

Cíle péče lze stanovovat v těchto oblastech:

- Život bez drog, život s duševním onemocněním
- Reaktivace či aktivace pozitivních zájmů
- Zlepšení vztahů s rodinou
- Posílení sebepřijetí a svobodného rozhodování
- Zlepšení v pracovní či studijní oblasti
- Omezení rizikového a kriminálního jednání
- Nalezení nového životního stylu

Stěžejními zásadami poskytované péče jsou:

- Rovný přístup: ke službě má přístup každý (viz cílová skupina), komu služba v rámci jeho možností prospěje.
- Dobrovolnost: klient do služby vstupuje dobrovolně a může kdykoli odejít. Rozhodnutím setrvat na sebe bere závazek spolupráce na své zakázce.
- Individuální přístup: každý člověk je jiný, má jiné potřeby, jiné představy a požadavky, jiné možnosti. Poskytování péče reaguje na konkrétní možnosti, schopnosti a cíle každého jednotlivce.
- Vztah léčí, struktura podporuje: na prvním místě je vždy respektující přístup k člověku, který je umožněn a podporován jasnou strukturou (režimem a pravidly).
- Rovnováha mezi potřebami jednotlivce a společenství: člověk vstupuje do terapeutické komunity se svými cíli a potřebami, které jsou zásadní a nezpochybnitelné. Naplnění individuálních potřeb a cílů je ale možné jen vkontextu fungujícího společenství.

Finanční spoluúčast

Klient, který má vlastní příjem (z ÚP, MU, apod.), přispívá na pobyt v TK částkou 250 Kč na den. V případě, že jeho příjem je nižší než tato částka + kapesné, připlácí klient 75% z příjmu. Dále klienti přispívají na pobytové zátěžové akce. V případě, že klient nemá příjem, na pobyt nepřispívá. Změna přispívání je upravena čestným prohlášením klienta a dodatkem ke smlouvě o pobytu.

Naše výrobky

Kontakty

Sejřek 13
592 62 Nedvědice
tel.: +420 566 566 039
mobil: +420 608 816 719

Vedoucí TK Sejřek
Mgr. Jan Mokrý
+420 723 637 359
jan.mokry@kolping.cz

Kontakt pro příjem
Patrik Folíř
+420 773 616 719
folir@kolping.cz