Chcete se léčit? Podmínky přijetí

Před nástupem do TK Sejřek musí klient splnit tyto podmínky:

Detoxifikaci
Každý klient, který přichází z „terénu“, musí absolvovat pobyt na detoxifikační jednotce v délce stanovené detoxifikačním oddělením.
Klienti s další psychiatrickou diagnózou musí většinou absolvovat stabilizační pobyt v PL v délce cca 1-2 měsíce. Tento pobyt slouží ke stabilizaci a přípravě klienta (medikace, vyšetření, atd.) do strukturovaného programu TK.


Žádost o léčbu v TK Sejřek
Každý klient musí o přijetí do TK Sejřek oficiálně požádat.
Napíše krátkou formální žádost o léčbu a osobně (méně formálně) jí zdůvodní. K žádosti napíše ještě vlastní rukou vlastní životopis, ve kterém se zaměří na své dětství, popis dospívání, drogovou kariéru a další důležité okolnosti svého života. Popíše též svou současnou životní situaci.

Klient musí mít občanský průkaz, průkaz pojištěnce, doporučení či zprávu z předchozí péče. Klient musí být registrován na ÚP či dále na příslušném sociálním odboru OÚ, MěÚ.


Kontakt s TK Sejřek
K přijetí klienta do léčby je potřebná jeho vlastní vůle a telefonický i písemný kontakt s naším příjmovým pracovníkem (Patrik Folíř - 773 616 719). Před rozhodnutím o přijetí do léčby je uskutečněn příjímací pohovor v prostorách terapeutické komunity.

Zájemce o léčbu je na pohovoru seznámen s chodem a prostředím komunity a rozhoduje se, jestli jeho zájem o léčbu trvá. U zájemců zjišťujeme motivaci k terapii a ke změně životních návyků. Na základě těchto kritérií se terapeutický tým radí o přijetí či nepřijetí klienta do aktuální skupiny.

Klienti jsou do TK přijímáni výhradně v kompenzovaném stavu (v remisi) – orientováni (místem, časem, osobou), v kontaktu s realitou, schopni porozumět smyslu a cílům léčby v terapeutické komunitě. TK Sejřek nabízí strukturovaný terapeutický program s pracovní rehabilitací. Nejedná se o chráněné bydlení a sociální rehabilitaci.

Podmínky příjmu klientů s tzv. duální diagnózou
Program duálních diagnóz je v TK Sejřek určen pro klienty, u kterých kromě diagnózy závislosti na návykových látkách je diagnostikovaná jiná duševní porucha. Nejčastěji se jedná o psychotické poruchy ze schizofrenního okruhu, afektivní poruchy a poruchy osobnosti.


Není rozhodující jestli se jiná duševní porucha manifestovala následkem užívání návykových látek nebo k užívání návykových látek u klienta došlo již v rámci rozvoje jiné duševní poruchy.

Klientova medikace psychofarmaky musí být před nástupem do TK upravená tak, aby nezahrnovala návykové léky (benzodiazepiny, hypnotika, atp.). V případě, že je klient před nástupem do TK hospitalizován na uzavřeném psychiatrickém oddělení, je nutná předchozí konzultace ošetřujícího lékaře s naším psychiatrem MUDr. Ronaldem Markem – tel.č. 777 916 263.

Naše výrobky

Kontakty

Sejřek 13
592 62 Nedvědice
tel.: +420 566 566 039
mobil: +420 608 816 719

Vedoucí TK Sejřek
Mgr. Jan Mokrý
+420 723 637 359
jan.mokry@kolping.cz

Kontakt pro příjem
Patrik Folíř
+420 773 616 719
folir@kolping.cz