Poskytované služby

Poskytujeme služby registrované podle zákona o sociálních službách č. 108/2006, Sb. a certifikované podle Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby uživatelům návykových látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Jde zejména o tyto činnosti:
• poskytnutí stravy a ubytování (po přechodnou dobu pobytu klientů v programu)
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (sportovní aktivity, péče o sebe, fakta o drogách a závislosti apod.)
• sociální poradenství,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (výjezdy z TK, sportovní a/nebo kulturní aktivity apod.)
• sociálně terapeutické činnosti (individuální a skupinová práce s klienty a s jejich rodinnými příslušníky)
• pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (při jednáních s úřady, Policií ČR, soudy, Probační a mediační službou apod.)
• telefonická krizová pomoc (klientům na výjezdech/po léčbě či jejich rodinám)
• nácvik dovedností a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (např. řešení problémů, nových způsobů komunikace a chování   k druhým lidem)
• podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností (pracovní terapie, zajištění chodu komunity – úklid, vaření, praní apod.)
Plán poskytovaných služeb je vytvářen individuálně pro každého klienta podle jeho situace a potřeb a zaznamenán v tzv. individuální terapeutické smlouvě. Krátkodobé cíle a kroky k jejich dosažení si v ní stanovuje klient při konzultaci s pracovníkem služby. Smlouva je pravidelně – ve spolupráci klienta a pracovníka služby – hodnocena a aktualizována podle měnící se situace a potřeb klienta.

Stěžejními zásadami poskytované péče jsou:
• Rovný přístup: ke službě má přístup každý (viz cílová skupina), komu služba v rámci jeho možností prospěje.
• Dobrovolnost: klient do služby vstupuje dobrovolně a může kdykoli odejít. Rozhodnutím setrvat na sebe bere závazek spolupráce na své zakázce.
• Individuální přístup: každý člověk je jiný, má jiné potřeby, jiné představy a požadavky, jiné možnosti. Poskytování péče reaguje na konkrétní možnosti, schopnosti a cíle každého jednotlivce.
• Vztah léčí, struktura podporuje: na prvním místě je vždy respektující přístup k člověku, který je umožněn a podporován jasnou strukturou (režimem a pravidly).
• Rovnováha mezi potřebami jednotlivce a společenství: člověk vstupuje do terapeutické komunity se svými cíli a potřebami, které jsou zásadní a nezpochybnitelné. Naplnění individuálních potřeb a cílů je ale možné jen v kontextu fungujícího společenství.

 

 • Terapeutická komunita Sejřek
 • Sejřek 13
 • 592 62 Nedvědice
 • M: +420 608 816 719
 • Vedoucí TK Sejřek
 • Mgr. Jan Mokrý
 • +420 723 637 359
 • jan.mokry@kolping.cz
 • Kontakt pro příjem
 • Patrik Folíř
 • +420 773 616 719
 • folir@kolping.cz
 • Kolpingovo dílo ČR z.s.
 • náměstí Republiky 286/22
 • 591 01 Žďár nad Sázavou
 • Tel.: 566 585 010
 • Email: kolping@kolping.cz

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."
Terapeutická komunita Sejřek
Sejřek 13
592 62 Nedvědice
M: +420 608 816 719
Podporují nás: